Lehekülje sisu

Vastus

Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Seega, kui Te teie ettevõte või organisatsioon määrab kindlaks, miks ja kuidas tuleb isikuandmeid töödelda, on teie ettevõte või organisatsioon vastutav töötleja. Teie organisatsioonis isikuandmeid töötlevad töötajad teevad seda Teie kui vastutava töötleja ülesandel.

Kui Te koos ühe või mitme ettevõtte või organisatsiooniga määrate ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, olete Te kaasvastutavad töötlejad. Kaasvastutavad töötlejad peavad sõlmima omavahelise kokkuleppe, määrates kindlaks igaühe vastutusvaldkonnad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks. Kokkuleppe põhitingimused tuleb teha teatavaks isikutele, kelle andmeid töödeldakse.

Volitatud töötleja töötleb isikuandmeid ainult vastutava töötleja nimel. Volitatud töötleja on tavaliselt ettevõtteväline kolmas isik. Kontserni korral võib üks ettevõtja tegutseda volitatud töötlejana teise ettevõtja nimel.

Volitatud töötleja kohustused vastutava töötleja ees tuleb määrata kindlaks lepinguga või muu õigusakti alusel. Näiteks tuleb lepingus sätestada, mida tehakse isikuandmetega pärast lepingu lõpetamist. Volitatud töötlejad tegelevad tavaliselt IT-lahenduste (sh pilvepõhiste andmesalvestusteenuste) pakkumisega. Volitatud töötleja tohib anda oma kohustusi osaliselt teisele töötlejale või määrata kaasvolitatud töötleja, kui ta on selleks varem saanud vastutava töötleja kirjaliku volituse.

Teatavatel juhtudel võib konkreetne üksus olla vastutav töötleja, volitatud töötleja või mõlemad.

Näited

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Õlletehases on palju töötajaid. Tehas sõlmib lepingu töötasuarvestusega tegeleva ettevõttega, et see maksaks ta töötajatele töötasud. Õlletehas teatab sellele ettevõttele töötasude maksmise aja, annab teavet töösuhete lõppemise ja töötasu tõstmise kohta ning kõiki muid andmeid töötasude arvestuse ja maksmise jaoks. Töötasuarvestusega tegelev ettevõte tagab vajaliku IT-süsteemi ja säilitab töötajate andmeid. Õlletehas on vastutav töötleja ja töötasuarvestusega tegelev ettevõte on volitatud töötleja.

Kaasvastutavad töötlejad

Teie ettevõte või organisatsioon  pakub veebiplatvormi kaudu lapsehoidmisteenuseid. Samal ajal on Teie ettevõttel või organisatsioonil leping teise ettevõttega, mis võimaldab Teil pakkuda lisandväärtusega teenuseid. Näiteks võivad lapsevanemad lisaks lapsehoidja valimisele rentida ka mänge ja DVD-plaate, mille lapsehoidja võib Teile tuua. Mõlemad ettevõtjad osalevad veebisaidi tehnilisel haldamisel. Sellisel juhul on need kaks ettevõtjat otsustanud kasutada seda platvormi mõlema eesmärkidel (lapsehoidmisteenused ja DVDde/mängude rentimine) ning jagavad väga sageli klientide nimesid. Seetõttu on need kaks ettevõtjat kaasvastutavad töötlejad, sest lisaks ühendatud teenuste pakkumise lepingule on neil ka ühiselt loodud ja koos kasutatav veebiplatvorm.

Viited