Кога могат да бъдат обработвани лични данни?

Правилата на ЕС за защита на данните определят условията за обработване на данните на физическо лице от дадена организация, вкл. със съгласие или договор.

Какво означава „съображения, свързани със законните интереси“?

Основанията за законен интерес са правно основание за обработване на данните, но трябва да бъдат спазени условията съгласно законодателството на ЕС.

Кога съгласието е валидно?

Съгласието е едно от правните основания за обработване на лични данни съгласно правото на ЕС, но за да е валидно, трябва да са спазени някои условия.

Може ли съгласието, дадено преди 25 май 2018 г., да продължи да се използва, след като ОРЗД започне да се прилага, считано от 25 май 2018 г.?

Правилата за защита на данните след май 2018 г. променят правилата за съгласие, съгласието, дадено преди май 2018 г., невинаги е валидно.

Какво ще стане, ако някой оттегли своето съгласие?

Дадено лице може да оттегли при определени обстоятелства съгласието си за обработка на данните му съгласно законодателството на ЕС. Организациите трябва да му позволят да направи това.

Как да получим съгласие за обработване на данни за научни изследвания?

Съгласието за обработка на лични данни за научни изследвания е предмет на специфични правила съгласно законодателството на ЕС за защита на данните.