Lehekülje sisu

Vastus

Te tohite isikuandmeid töödelda ainult järgmistel asjaoludel:

  • kui Teil on asjaomaste isikute nõusolek;
  • kui see on Teie lepingust tulenev kohustus (Teie ja kliendi vahelise lepingu korral);
  • (ELi või liikmesriigi õigusaktis sätestatud) juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva (ELi või liikmesriigi õigusaktis sätestatud) ülesande täitmiseks;
  • üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks;
  • seoses Teie organisatsiooni õigustatud huviga, kuid enne tuleb kontrollida, et see ei mõjutaks tõsiselt selle isiku põhiõigusi ja -vabadusi, kelle andmeid Te töötlete. Kui tema õigused kaaluvad üles Teie huvid, siis ei saa Te seoses õigustatud huviga andmeid töödelda. Hinnang, kas Teie õigustatud huvi töödelda kaalub üles asjaomaste isikute huvid, tuleb anda konkreetse üksikjuhtumi asjaolude põhjal.

Näited

Nõusolek
Te pakute muusikarakendust ja palute inimeste nõusolekut nende muusikaliste eelistuste töötlemiseks, et anda kohandatud muusikasoovitusi ja pakkuda võimalikke kontserte.

Lepingulised kohustused
Te müüte veebi kaudu kaupu. Te võite töödelda andmeid, mis on vajalikud üksikisiku soovil sammude astumiseks enne lepingu sõlmimist ja lepingu täitmiseks. Seega võite Te töödelda kliendi nime, tarneaadressi, krediitkaardi numbrit (kui makstakse krediitkaardi abil) jne.

Juriidiline kohustus
Teil on ettevõte ja töötajaid. Sotsiaalkindlustuse jaoks on Teil juriidiline kohustus esitada asjaomasele riigiasutusele töötajate isikuandmeid (nt nende nädalapalk).

Avalikud huvid
Näiteks kutseliit (nagu advokatuur või meditsiinitöötajate liit) võib avaliku võimu teostamiseks viia läbi distsiplinaarmenetluse oma liikmete suhtes.

Üksikisiku elulised huvid
Te esindate haiglat, kus ravitakse raske avarii tagajärjel kannatanut. Te ei vaja ta nõusolekut, et otsida tema isikukoodi abil oma andmebaasist ta haiguslugu või võtta ühendust tema lähisugulastega.

Teie organisatsiooni õigustatud huvi
Te esindate ettevõtet ja võrguturbe tagamiseks jälgite oma töötajate IT-seadmete kasutamist. Te tohite sellel eesmärgil isikuandmeid töödelda, kui Te valite võimalikult vähe pealetükkiva meetodi seoses Teie töötajate eraelu puutumatuse ja andmekaitse õigusega, näiteks piirates juurdepääsu teatavatele veebisaitidele. (Pidage silmas, et seda ei saa teha riikides, kus siseriiklikus õiguses on sätestatud rangemad eeskirjad tööhõive kontekstis töötlemisele.)

Viited