Съдържание

Отговор

Вашето дружество/организация може да обработва личните данни на дете само въз основа на съгласие, ако имате изричното съгласие на родителя или настойника му, до определена възраст. Възрастовата граница за получаване на съгласието на родителите варира между 13 и 16 години, в зависимост от възрастта, определена в различните държави от ЕС. Консултирайте се с вашия национален орган за защита на данните.

Трябва да бъдат положени разумни усилия, като се вземе предвид наличната технология, за да се провери дали даденото съгласие действително е в съответствие със закона. Това означава, че Вашето дружество/организация трябва да въведе мерки за проверка на възрастта (напр. контролни въпроси, действия на уебсайта).

Трябва да бъде получено съгласие от родителя или настойника, ако Вашата организация работи на онлайн сайтове за социални контакти, които предоставят например безплатни игри на децата или семейни застраховки.

Ако дейността на Вашата организация е насочена към деца, трябва да сте сигурни, че всяка информация и всяко съобщение, адресирани до детето, са лесно достъпни и ясно и недвусмислено формулирани така, че детето да може да ги разбере лесно.

Пряко предлаганите на деца услуги за превенция и консултиране не изискват съгласието на родител, тъй като те имат за цел да защитят висшите интереси на детето.

Позовавания