Innehåll

Svar

Europeiska dataskyddsstyrelsen är ett EU-organ som ansvarar för tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018. Den består av chefen för varje dataskyddsmyndighet och Europeiska datatillsynsmannen eller dess företrädare. Europeiska kommissionen deltar i Europeiska dataskyddsstyrelsens sammanträden utan rösträtt. Europeiska dataskyddsstyrelsens sekretariat tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen.

Europeiska dataskyddsstyrelsen kommer att vara central i det nya dataskyddslandskapet i EU. Den kommer att se till att dataskyddslagstiftningen tillämpas konsekvent i hela EU och arbeta för att säkerställa ett verkningsfullt samarbete mellan dataskyddsmyndigheter. Styrelsen kommer inte bara att utfärda riktlinjer för hur man tolkar grundläggande begrepp i förordningen, utan även kallas in för att genom bindande beslut avgöra tvister avseende gränsöverskridande behandling, vilket säkerställer att EU-bestämmelserna tillämpas enhetligt så att samma fall inte hanteras på olika sätt i olika jurisdiktioner.

Referenser