Zawartość strony

Odpowiedź

Rada jest unijnym organem odpowiedzialnym za stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), począwszy od 25 maja 2018 r. Składa się z przewodniczącego każdego z organów ochrony danych oraz z Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) lub ich przedstawicieli. Komisja Europejska uczestniczy w spotkaniach Rady bez prawa do głosowania. Sekretariat Rady jest zapewniany przez EIOD.

Rada będzie centralnym organem w kwestiach dotyczących nowego prawa o ochronie danych w UE. Przyczyni się do zapewnienia, aby rozporządzenie o ochronie danych było spójnie stosowane w całej UE, a organy ochrony danych efektywnie ze sobą współpracowały. Rada będzie nie tylko wydawać wytyczne w sprawie interpretacji podstawowych założeń RODO, ale będzie również wzywana do rozstrzygania sporów w drodze wiążących decyzji dotyczących transgranicznego przetwarzania danych, zapewniając tym samym spójne stosowanie przepisów UE, aby uniknąć potencjalnej sytuacji, w której ta sama sprawa jest rozpatrywana w odmienny sposób w ramach różnych jurysdykcji.

Odnośniki