Lapas saturs

Atbilde

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir ES struktūra, kas no 2018. gada 25. maija būs atbildīga par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) piemērošanu. Tās sastāvā ir katras datu aizsardzības iestādes vadītājs un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai to pārstāvji. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sanāksmēs bez balsstiesībām piedalās arī Eiropas Komisija. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sekretariāta funkcijas nodrošina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija būs galvenā iestāde ES jaunajā datu aizsardzības sistēmā. Tā palīdzēs nodrošināt, ka datu aizsardzības regula tiek konsekventi piemērota visā ES, un strādās pie efektīvas sadarbības nodrošināšanas starp datu aizsardzības iestādēm. Šī kolēģija ne vien publicēs vadlīnijas par Vispārīgās datu aizsardzības regulas pamatjēdzienu interpretāciju, bet arī tiks aicināta izdot saistošus lēmumus strīdos par datu pārrobežu apstrādi, tādējādi nodrošinot ES noteikumu saskaņotu piemērošanu, lai novērstu iespējamību, ka vienādi gadījumi dažādās jurisdikcijās tiek risināti atšķirīgi.

Atsauces