Lehekülje sisu

Vastus

Euroopa Andmekaitsenõukogu on ELi amet, mis vastutab isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise eest alates 25. maist 2018. Sellesse kuuluvad iga andmekaitseasutuse juhid ja Euroopa andmekaitseinspektor või nende esindajad. Euroopa Komisjon osaleb Euroopa Andmekaitsenõukogu koosolekutel ilma hääleõiguseta. Euroopa Andmekaitsenõukogu moodustab sekretariaadi.

Euroopa Andmekaitsenõukogu hakkab tegutsema Euroopa isikuandmete kaitse valdkonna keskusena. Ta aitab tagada isikuandmete kaitse üldmääruse ühtse kohaldamise kogu ELis ja teeb jõupingutusi andmekaitseasutuste tõhusa koostöö tagamiseks. Euroopa Andmekaitsenõukogu annab välja suuniseid isikuandmete kaitse üldmääruse kesksete põhimõtete tõlgendamise kohta, kuid lisaks võtab vastu siduvaid otsuseid vaidluste puhul, mis on seotud piiriülese töötlemisega, tagades sellega ELi eeskirjade ühtse rakendamise ja vältides sama juhtumi võimalikku erinevat käsitlemist erineva kohtualluvuse alusel.

Viited