Съдържание

Отговор

EDPB е орган на ЕС, който ще отговаря за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) от 25 май 2018 г. Той е съставен от ръководителя на всеки ОЗД и на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS) или техни представители. Европейската комисия участва в заседанията на EDPB без право на глас. Секретариатът на EDPB ще бъде осигурен от EDPS.

EDPB ще бъде в центъра на новата рамка за защита на данните в ЕС. Той ще помогне да се гарантира, че законът за защита на данните се прилага съгласувано в целия ЕС и ще работи за осигуряване на ефективно сътрудничество между органите по защита на данните. Комитетът не само ще издава насоки за тълкуването на основните понятия на ОРЗД, но също така ще бъде призован да се произнася с обвързващи решения по спорове относно трансграничното обработване, като по този начин ще се осигури еднакво прилагане на правилата на ЕС, за да се избегне възможността един и същ случай да се разглежда различно от различните юрисдикции.

Позовавания