Informácie a usmernenia na týchto webových stránkach majú prispieť k lepšiemu pochopeniu pravidiel EÚ o ochrane údajov.

Slúžia len ako usmerňujúci nástroj – iba znenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) má právnu váhu. Znamená to, že iba nariadenie o ochrane údajov môže vytvárať práva a povinnosti jednotlivcov. Tieto usmernenia nevytvárajú žiadne vymožiteľné právo ani očakávanie.

Záväzný výklad právnych predpisov EÚ je vo výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie. Názormi vyjadrenými v týchto usmerneniach  nie je dotknuté stanovisko, ktoré môže prijať Komisia pred Súdnym dvorom.

Európska komisia ani žiadna osoba konajúca v mene Európskej komisie nenesie zodpovednosť za možné použitie uvedených informácií.

Keďže tieto usmernenia odrážajú stav vecí v čase ich zostavovania, mali by sa považovať za „živý nástroj“, ktorý je otvorený pre zlepšenie, a jeho obsah môže podliehať zmene bez oznámenia.