De informatie en adviezen op deze webpagina’s zijn uitsluitend bedoeld voor een beter begrip van de EU-regels inzake gegevensbescherming.

Zij zijn zuiver bedoeld als adviesinstrument. Alleen de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is rechtsgeldig. Bijgevolg kan enkel de AVG rechten en verplichtingen voor individuen creëren. De onderhavige adviezen creëren geen afdwingbare rechten of verwachtingen.

Bindende interpretatie van EU-wetgeving is de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Justitie. De in de onderhavige adviezen tot uitdrukking gebrachte opvattingen kunnen niet vooruitlopen op het standpunt dat de Europese Commissie mogelijk inneemt voor het Hof van Justitie.

Noch de Europese Commissie, noch enige persoon handelend namens de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het gebruik dat van de onderhavige informatie zou kunnen worden gemaakt.

Omdat de onderhavige adviezen een weerspiegeling zijn van de stand van zaken op het moment dat ze werden opgesteld, moeten zij gezien worden als een „dynamisch instrument” dat openstaat voor verbetering. De inhoud van de onderhavige  adviezen kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.