Informācija un norādījumi šajās tīmekļa lapās ir paredzēti tam, lai uzlabotu izpratni par ES datu aizsardzības noteikumiem.

Tā ir paredzēta vienīgi kā uzziņas līdzeklis — juridisks spēks ir vienīgi Vispārīgās datu aizsardzības regulas tekstam. Tādējādi tikai Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka personu tiesības un pienākumus. Šeit sniegtā informācija nerada nekādas realizējamas tiesības vai cerības.

ES tiesību aktu saistoša interpretācija ir vienīgi Eiropas Savienības Tiesas kompetencē. Šajos norādījumos paustie viedokļi nekādi neskar nostāju, kāda Komisijai varētu būt Eiropas Savienības Tiesas priekšā.

Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Eiropas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā šī informācija tiek izmantota.

Tā kā šajos norādījumos ir atspoguļota situācija to sagatavošanas brīdī, tie ir jāuztver kā mainīgs instruments, kurā var veikt uzlabojumus, tāpēc to saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.