Οι πληροφορίες και η καθοδήγηση σε αυτές τις ιστοσελίδες στοχεύουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Ο παρών οδηγός προορίζεται να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως εργαλείο καθοδήγησης —μόνο το κείμενο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) έχει νομική ισχύ. Επομένως, μόνο ο ΓΚΠΔ δύναται να δημιουργήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις για φυσικά πρόσωπα. Η παρούσα καθοδήγηση δεν δημιουργεί κανένα εκτελεστό δικαίωμα ή προσδοκία.

Η δεσμευτική ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν προδικάζουν τη θέση που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός της φέρει ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των κάτωθι πληροφοριών.

Καθώς το παρόν έγγραφο καθοδήγησης αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις κατά τον χρόνο της σύνταξής του, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα «ζωντανό εργαλείο» που επιδέχεται βελτιώσεις, το δε περιεχόμενό του μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.