Informace a pokyny na těchto webových stránkách mají přispět k lepšímu pochopení pravidel pro ochranu údajů v EU.

Mají sloužit čistě jako orientační nástroj – právní závaznost má pouze text obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Proto pouze GDPR může fyzickým osobám uložit práva a povinnosti. Tyto pokyny nestanoví žádné vymahatelné právo ani očekávání.

Závazná interpretace právních předpisů EU je výlučnou pravomocí Soudního dvora Evropské unie. Názory vyjádřené v těchto pokynech nepředjímají, jaké postavení zaujme Komise před Soudním dvorem.

Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenese odpovědnost za možné použití následujících informací.

Vzhledem k tomu, že tyto pokyny odrážejí aktuální stav v době jejich koncipování, je třeba na ně pohlížet jako na „živý nástroj“, který lze vylepšovat a jehož obsah může být bez předchozího oznámení upraven.