Jak postępować z żądaniami osób fizycznych?

Zasady, w tym terminy, dotyczące odpowiedzi na wnioski obywateli składane zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych.

Jakie dane osobowe i informacje można udostępnić na żądanie osoby, której dotyczą?

Rodzaj danych, do których obywatele mogą uzyskać dostęp na żądanie, i co muszą otrzymać od Twojej organizacji zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych.

Czy w każdym przypadku mamy obowiązek usunąć dane na żądanie osoby, której dotyczą?

Przesłanki, na podstawie których organizacja może odmówić usunięcia danych osobowych obywatela na mocy unijnego prawa o ochronie danych.

Jak należy postąpić, gdy ktoś sprzeciwia się przetwarzaniu przez moją firmę jego danych osobowych?

Co należy zrobić, jeśli obywatel sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych, na przykład w celach marketingowych, zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych?

Czy osoby fizyczne mogą poprosić o przekazanie swoich danych do innej organizacji?

Powody, dla których osoby mogą wnioskować o przeniesienie swoich danych osobowych z Twojej organizacji do innej na mocy unijnego prawa o ochronie danych.

Czy obowiązują jakiekolwiek ograniczenia dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Przesłanki, na podstawie których na mocy unijnego prawa o ochronie danych dozwolone jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.