Как да се справим с исканията на физически лица, които упражняват правата си за защита на данните?

Правило, включително крайни срокове, за отговор на искане на гражданите, направено съгласно законодателството на ЕС за защита на

До какви лични данни и информация дадено физическо лице може да получи достъп при подаване на искане?

Типове данни, до които гражданите могат да получат достъп при поискване, и какво трябва да получат от организацията ви съгласно законодателството на ЕС.

Винаги ли трябва да изтриваме личните данни, ако дадено лице поиска това?

Основания, на които дадена организация може да откаже, или не, да изтрие лични данни на гражданин съгласно законодателството на ЕС за защита на данните.

Какво ще стане, ако някой възрази срещу обработването на личните му данни от страна на моето дружество?

Какво да направите, ако гражданин възрази срещу обработването на данните му, например за маркетингови цели, съгласно правото на ЕС за защита на данните.

Могат ли хората да поискат данните им да бъдат прехвърлени на друга организация?

Основания, при които хората могат да поискат преместване на данните им от организацията ви в друга организация съгласно законодателството на ЕС.

Има ли ограничения за използването на автоматизирано вземане на решение?

Основания, при които се разрешава или не автоматизирано вземане на решения съгласно законодателството на ЕС за защита на данните.