Lapas saturs

Atbilde

Pamatojoties uz īpašiem iemesliem, fiziskām personām ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi. Tas, vai šāda īpaša situācija pastāv, ir jāpārbauda katrā atsevišķā gadījumā.

Iebildumus var iesniegt vienīgi gadījumos, kad valsts pārvaldes iestāde datus apstrādā savu publisko uzdevumu izpildei vai kad uzņēmums datus apstrādā, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm. Šādos gadījumos jūsu uzņēmums/organizācija vairs nedrīkst apstrādāt datus, ja vien nevar pierādīt, ka tie jāapstrādā tādu iemeslu dēļ, kuri ir svarīgāki par attiecīgās fiziskās personas tiesībām un brīvībām, vai ja dati vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Fiziskām personām ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret to personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ar terminu “tiešā tirgvedība” saprot jebkādas uzņēmuma darbības, kuru mērķis ir sniegt konkrētām fiziskām personām adresētas reklāmas vai tirgvedības materiālus. Jūsu uzņēmumam/organizācijai savā paziņojumā par konfidencialitāti vai vismaz tad, kad ar attiecīgajām personām notiek pirmā saziņa, ir jāinformē, ka to personas datus izmantos tiešās tirgvedības vajadzībām un ka viņiem ir tiesības pret to iebilst, neko par to nemaksājot. Ja persona iebilst pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, jūsu uzņēmums/organizācija nedrīkst turpināt apstrādāt šo personu datus šādos nolūkos.

Piemērs

Apdrošināšanas nozarē personas dati ļoti bieži ir vajadzīgi, lai aizstāvētu likumīgas prasības gadījumos, kad tiek īstenoti krāpšanas vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas pasākumi. Šādos gadījumos apdrošināšanas sabiedrības var atteikties izpildīt fiziskas personas pieprasījumu iebilst, pamatojoties uz iemesliem, kas ir svarīgāki par šīs personas tiesībām un brīvībām.

Atsauces

  • VDAR 21. pants, un (69) un (70) apsvērums
  • 29. panta darba grupas atzinums Nr. 06/2014 par personas datu apstrādātāja likumīgo interešu jēdzienu saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu