Отговор

Физическите лица могат да се свържат с Вашето дружество/организация, за да упражнят своите права съгласно ОРЗД (права за достъп, коригиране, изтриване, преносимост и др.). Когато личните данни се обработват по електронен път, Вашето дружество/организация трябва да предостави средства за подаване на искания по електронен път. Вашето дружество/организация трябва да отговори на искането без ненужно забавяне и по принцип в рамките на 1 месец от получаването на искането.

То може да помолите за допълнителна информация, за да потвърди самоличността на лицето, подало искането.

Ако Вашето дружество/организация отхвърли искането, то трябва да информира физическото лице за причините за това и за правото му да подаде жалба до органа по защита на личните данни и да потърси съдебна защита.

Разглеждането на исканията на физическите лица трябва да се извършва безплатно. Когато исканията са явно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия се характер, можете да наложите разумна такса или да откажете да предприемете действия.

Пример

Лице, което е получил достъп до всичките си лични данни преди месец, отново внася същото искане за достъп до същите лични данни. Можете да прецените дали да го информирате, че отхвърляте искането му или да поискате разумна такса.

Позовавания