Отговор

Да, физическите лица имат право да получат от вашето дружество/организация личните данни, които са ви предоставили, в структуриран, машинночитаем формат и да ги предават на друго дружество/организация (право на преносимост на данните). Правото може да се упражнява само когато личните данни са събрани в контекста на договор или въз основа на съгласие и тези данни се обработват с автоматични средства.

Пример

Пациент от частна клиника в Белгия се премества в друга клиника в Германия. Лицето иска от белгийската клиника, която има електронни файлове за него, да му предостави личните му данни в структуриран, машинночитаем формат, за да може да предаде данните на съответните здравни специалисти в Германия. Белгийската клиника трябва да му предостави личните данни в често използван отворен формат (например XML, JSON, CSV и т.н.). Когато избира формат на данните, организацията трябва да вземе под внимание как този формат би повлиял или възпрепятствал правото на физическото лице да използва повторно данните. Например предоставянето на физическо лице на PDF версии на неговото досие може да не е достатъчно, за да се гарантира, че личните данни лесно ще се използват повторно.

Позовавания