Lapas saturs

Atbilde

Jā, attiecībā uz fiziskām personām nedrīkst pieņemt lēmumus, kuru pamatā ir vienīgi automatizēta apstrāde (piemēram, algoritmi) un kuri ir juridiski saistoši vai kuri būtiski ietekmē šīs personas.

Lēmumam ir juridiskas sekas, ja tiek ietekmētas attiecīgās personas juridiskās tiesības vai juridiskais statuss (piemēram, balsstiesības). Turklāt datu apstrāde var būtiski ietekmēt fizisku personu, ja tā ietekmē personīgos apstākļus, uzvedību vai izvēles iespējas (piemēram, automātiskas apstrādes rezultātā var noraidīt tiešsaistē iesniegtu pieteikumu kredīta saņemšanai).

Automatizētas apstrādes izmantošana lēmumu pieņemšanas vajadzībām ir atļauta tikai šādos gadījumos:

  • lēmums, kura pamatā ir algoritms, ir nepieciešams (t. i., tādu pašu mērķi nevar sasniegt citos veidos), lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, kuras datus jūsu uzņēmums/organizācija apstrādā, izmantojot šo algoritmu (piemēram, tiešsaistē iesniegts pieteikums aizdevuma saņemšanai);
  • īpašā ES vai valsts tiesību aktā ir atļauts izmantot algoritmus, un tajā ir paredzētas atbilstošas garantijas, ar kurām aizsargā fiziskās personas tiesības, brīvības un leģitīmās intereses (piemēram, noteikumi, kas vērsti pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas);
  • attiecīgā persona ir nepārprotami piekritusi, ka lēmums tiks pieņemts, izmantojot algoritmu.

Tomēr ar pieņemto lēmumu ir jāaizsargā fiziskās personas tiesības, brīvības un leģitīmās intereses, ieviešot atbilstošas garantijas. Izņemot gadījumus, kad šāda lēmumu pieņemšana ir paredzēta attiecīgā tiesību aktā, persona jāinformē vismaz par a) lēmumu pieņemšanas procesā izmantoto loģiku, b) personas tiesībām panākt cilvēka līdzdalību, c) apstrādes iespējamajām sekām un d) personas tiesībām apstrīdēt lēmumu. Tāpēc jūsu uzņēmumam/organizācijai ir jāveic nepieciešamie procedūras pasākumi, lai attiecīgā fiziskā persona varētu paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Visbeidzot, īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai algoritmā tiek izmantotas īpašas personas datu kategorijas — automatizēta lēmumu pieņemšana ir atļauta tikai sekojošos apstākļos:

  • vai persona ir devusi nepārprotamu piekrišanu; vai
  • apstrāde ir nepieciešama būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz ES vai valsts tiesību aktiem.

Turklāt, ja attiecīgā persona ir bērns, nevajadzētu pieņemt lēmumus, kas balstīti vienīgi uz automatizētu apstrādi, kas bērnam rada juridiskas vai tikpat nozīmīgas sekas, jo bērni ir neaizsargātāka iedzīvotāju grupa.

Piemērs

Jūsu uzņēmums/organizācija ir tiešsaistes banka, kura piedāvā aizdevumus. Klients ievada savus datus, un algoritms sagatavo informāciju par to, vai šim klientam vajadzētu piedāvāt aizdevumu, kā arī ierosina procentu likmi. Pirms šīs informācijas paziņošanas potenciālajam klientam jūsu uzņēmumam/organizācijai vajadzētu pārskatīt šo lēmumu un informēt klientu, ka viņš var paust savu viedokli un galu galā apstrīdēt lēmumu, paturot prātā, ka šai personai ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde.

Atsauces

  • VDAR 4. panta 4. Punkts un 22. pants, un (71) un (72) apsvērums
  • 29. panta darba grupas vadlīnijas par automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu Regulas (ES) 2016/679 izpratnē (WP 251)