Puslapio turinys

Atsakymas

Taip, asmeniui negali būti taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (kaip antai algoritmais) grindžiamas sprendimas, jeigu dėl to jam kyla teisinės pasekmės arba jis daro jam didelį poveikį.

Sprendimas laikomas sukeliančiu teisines pasekmes, kai jis turi poveikio asmens įstatymais numatytoms teisėms (kaip antai teisei balsuoti) arba teisiniam statusui. Be to, duomenų tvarkymas gali turėti didelį poveikį, jeigu jis lemia asmens aplinkybes, elgesį ar pasirinkimą (pavyzdžiui, dėl automatizuoto duomenų tvarkymo gali būti atmesta internetinė paraiška kreditui gauti).

Automatizuotas sprendimų priėmimas yra leidžiamas šiais atvejais:

  • algoritmu pagrįstas sprendimas yra būtinas (t. y. nėra kito būdo tam pačiam tikslui pasiekti), kad būtų sudaryta sutartis arba vykdoma sutartis, sudaryta su asmeniu, kurio duomenis jūsų įmonė ar organizacija tvarko naudodama algoritmą (pvz., internetinė paraiška paskolai gauti);
  • konkrečiu ES ar nacionaliniu teisės aktu leidžiama naudoti algoritmus ir numatomos tinkamos apsaugos priemonės, skirtos apsaugoti asmens teises, laisves ir teisėtus interesus (pvz., kovos su mokesčių slėpimu taisyklės);
  • asmuo davė aiškų sutikimą, kad sprendimas būtų pagrįstas algoritmu.

Tačiau priimtas sprendimas turi apsaugoti asmens teises, laisves ir teisėtą interesą tinkamomis apsaugos priemonėmis. Išskyrus atvejus, kai toks sprendimų priėmimas yra grindžiamas teisės aktu, asmeniui turi būti pateikta informaciją bent apie i) sprendimų priėmimo proceso logiką, ii) teisę prašyti, kad įsikištų žmogus, iii) duomenų tvarkymo galimas pasekmes ir iv) teisę ginčyti sprendimą. Tuo tikslu jūsų įmonė ar organizacija turi pasirūpinti reikalingais procedūriniais susitarimais, kurie leistų asmeniui išreikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą.

Galiausiai, reikia atkreipti ypatingą dėmesį, jeigu algoritmas naudoja specialias asmens duomenų kategorijas. Automatizuotas sprendimų priėmimas leidžiamas tik šiomis aplinkybėmis:

  • asmuo davė aiškų sutikimą; arba
  • tvarkyti duomenis yra būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, remiantis Europos arba nacionaline teise.

Be to, jeigu asmuo yra vaikas, automatizuotų sprendimų, kurie sukelia vaiko atžvilgiu teisines ar panašiai reikšmingas pasekmes, reikėtų vengti, nes vaikai yra pažeidžiamesni visuomenės nariai.

Pavyzdys

Jūsų įmonė ar organizacija yra internetinis bankas teikiantis paskolas. Klientai suveda savo duomenis, pagal kuriuos algoritmas nusprendžia, ar galima jiems suteikti paskolą, ir nurodo siūlomą palūkanų normą. Prieš pranešdama būsimam klientui sprendimą, jūsų įmonė ar organizacija turi jį peržiūrėti ir informuoti klientą, kad jis gali išreikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą, nepamirštant, kad asmuo turi teisę reikalauti, kad jam nebūtų taikomas algoritmais pagrįstas sprendimas.

Nuorodos