За кого се прилага законът за защита на данните?

Кои организации, включително МСП, трябва да спазват закона на ЕС за защита на данните.

Правилата важат ли за МСП?

Обстоятелства, при които правилата на ЕС за защита на данните се прилагат за МСП.

Do the data protection rules apply to data about a company?

Информация относно това дали правилата на ЕС за защита на данните се отнасят за данни за организация или за дружество