Lapas saturs

Atbilde

Jā, Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana ir atkarīga nevis no jūsu uzņēmuma/organizācijas lieluma, bet gan no jūsu darbību veida. Darbības, kas rada lielu risku fizisko personu tiesībām un brīvībām (neatkarīgi no tā, vai tās veic MVU vai liela korporācija), paredz stingrāku noteikumu piemērošanu. Tomēr daži Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktie pienākumi nav piemērojami visiem MVU.

Piemēram, uzņēmumiem ar mazāk nekā 250 darbiniekiem nav pienākuma reģistrēt veiktās apstrādes darbības, ja vien personas datu apstrāde nav regulāra darbība, neapdraud personu tiesības un brīvības vai neattiecas uz sensitīviem datiem vai informāciju no sodāmības reģistriem.

Tāpat MVU ir jāieceļ datu aizsardzības speciālists tikai tādā gadījumā, ja datu apstrāde ir to pamatdarbība un ja tā rada konkrētus draudus personu tiesībām un brīvībām (piemēram, personu novērošana vai sensitīvu datu vai informācijas no sodāmības reģistriem apstrāde), jo īpaši situācijās, kad tas tiek darīts plašā mērogā.