Čo robiť, ak si myslím, že neboli dodržané moje práva súvisiace s ochranou osobných údajov?

Kroky, ktoré môžete vykonať, ak neboli dodržané vaše práva v oblasti ochrany údajov, vrátane zapojenia vnútroštátneho úradu na ochranu údajov.

Čo sú to úrady na ochranu údajov (DPA) a ako ich kontaktovať?

Povinnosti vnútroštátnych úradov na ochranu údajov podľa právneho predpisu EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Môže mimovládna organizácia (MVO) predložiť návrhy v mojom mene?

Pravidlá o využití MVO pri podávaní sťažností o porušení práv na ochranu údajov podľa práva EÚ.

Môžem žiadať o náhradu?

Okolnosti, za ktorých môže jednotlivec žiadať náhradu, ak bola porušená ochrana údajov zaručená v práve EÚ.