Što trebam učiniti ako mislim da se ne poštuju moja osobna prava na zaštitu podataka?

Moguće radnje u slučaju nepoštivanja vaših prava na zaštitu podataka u skladu s pravom EU-a, uklj. uključivanje nacionalnog tijela za zaštitu podataka.

Što su tijela za zaštitu podataka i kako da im se obratim?

Odgovornosti nacionalnih tijela za zaštitu podataka u skladu s pravom EU-a za zaštitu podataka (OUZP).

Može li nevladina organizacija (NVO) pokretati pritužbe u moje ime?

Pravila o podnošenju pritužbe putem nevladinih organizacija o povredama prava na zaštitu podataka u skladu s pravom EU-a.

Mogu li tražiti naknadu?

Okolnosti pod kojima pojedinac može tražiti naknadu ako su prekršena njegova prava o zaštiti podataka zajamčena pravom EU-a.