Odpoveď

Máte právo poveriť MVO, aby predložila sťažnosť vo vašom mene, ak sú splnené tieto tri podmienky:

  1. MVO je zriadená v súlade so zákonom;
  2. MVO sleduje cieľ vo verejnom záujme (napr. zlepšovanie života občanov v spotrebiteľskej oblasti);
  3. MVO pôsobí v oblasti ochrany údajov.

Sťažnosť môže byť predložená príslušnému úradu na ochranu údajov a takisto, ak dôjde k takému prípadu, súdnemu orgánu. V niektorých členských štátoch EÚ vnútroštátne právne predpisy umožňujú  MVO, aby predložila sťažnosť bez vášho poverenia.

Odkazy