Sadržaj stranice

Odgovor

Imate pravo ovlastiti nevladinu organizaciju da u vaše ime podnese pritužbu kad su zadovoljena sljedeća tri uvjeta:

  1. nevladina organizacija osnovana je u skladu sa zakonom;
  2. nevladina organizacija ostvaruje cilj od javnog interesa (primjer: unaprjeđenje života građana u području potrošača)
  3. nevladina organizacija aktivna je u području zaštite podataka

Pritužba se može podnijeti i pred nadležnim tijelom za zaštitu podataka i također, pojavi li se potreba, pred pravosudnim tijelom. U određenim državama članicama EU-a nacionalno zakonodavstvo omogućuje nevladinoj organizaciji da podnese pritužbu, a da je vi za to niste ovlastili.

Upućivanja