Zawartość strony

Odpowiedź

O odszkodowanie można wystąpić, w przypadku gdy firma lub organizacja nie przestrzega przepisów prawa o ochronie danych, wskutek czego osoba doznała szkód majątkowych (np. straty materialne) bądź szkód niemajątkowych (np. cierpienie psychiczne lub utrata dobrego imienia). Z roszczeniem można wystąpić albo do firmy lub organizacji, której ono dotyczy, albo do sądu w danym państwie członkowskim. Można też domagać się wypłaty odszkodowania na drodze sądowej w państwie członkowskim UE, w którym administrator lub podmiot przetwarzający dane ma swoją siedzibę. Alternatywnie można też wszcząć postępowanie o odszkodowanie w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą.

Przykład

Składasz zamówienie za pośrednictwem strony internetowej. Strona internetowa stała się celem ataku cybernetycznego, ponieważ nie była odpowiednio zabezpieczona. Dane z Twojej karty kredytowej zostały wykorzystane na innej stronie internetowej do zakupu przedmiotów, które nie były przez Ciebie zamówione. Wówczas możesz wystąpić o należne odszkodowanie od administratora strony internetowej z tytułu szkód majątkowych. W tym przypadku administrator naruszył bowiem przepisy prawa o ochronie danych, gdyż nie zapewnił odpowiednich zabezpieczeń podczas przetwarzania danych.

Odnośniki