Zawartość strony

Odpowiedź

Ogólnie rzecz biorąc w każdym przypadku, w którym nie wiadomo, czy i kiedy dane osobowe zostaną usunięte, każdy może skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie.

„Ograniczenie” oznacza, że dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego UE. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania osoba, która żądała ograniczenia, musi zostać o tym powiadomiona.

Przykład

Nowy bank na krajowym rynku oferuje kredyty mieszkaniowe na dobrych warunkach. Kupujesz nowy dom, więc decydujesz się zmienić bank. Zwracasz się z wnioskiem do starego banku o zamknięcie wszystkich rachunków i żądasz usunięcia wszystkich danych osobowych. Stary bank podlega jednak przepisom prawa bankowego, zgodnie z którym banki mają obowiązek przechowywania wszystkich danych dotyczących klientów przez 10 lat. Stary bank jest prawnie zobowiązany do przechowywania danych osobowych, ale w dalszym ciągu możesz zażądać ograniczenia przetwarzania, co daje pewność, że dane te nie zostaną przypadkowo wykorzystane w niechcianym celu.

Odnośniki

  • art. 18 oraz motyw 73 RODO