Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Κατά τον χρόνο που παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του ΥΠΔ, εάν υπάρχει)·
 • τους σκοπούς για τους οποίους η εταιρεία/ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας·
 • τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας·
 • τη χρονική περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας·
 • άλλες εταιρείες/οργανισμούς που θα λάβουν τα δεδομένα σας·
 • εάν τα δεδομένα θα διαβιβαστούν εκτός της ΕΕ·
 • τα βασικά δικαιώματά σας στον τομέα της προστασίας των δεδομένων (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης και διαβίβασης δεδομένων ή αφαίρεσής τους)·
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον αρχής προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ)·
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποιαδήποτε στιγμή·
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και τη λογική αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνεπειών.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό τρόπο και να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα.

Παραπομπές