Odpoveď

Máte právo:

  • na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
  • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú;
  • požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
  • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
  • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou;
  • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;
  • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“);
  • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa vás týkajú alebo vás výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z vašich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, mali by ste sa obrátiť na spoločnosť alebo organizáciu, ktorá spracúva vaše osobné údaje, ktorému sa hovorí prevádzkovateľ. Ak má spoločnosť/organizácia úradníka pre ochranu údajov, môžete svoju žiadosť poslať tomuto úradníkovi. Spoločnosť/organizácia musí odpovedať na vaše žiadosti bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca. Ak spoločnosť/organizácia neplánuje vyhovieť vašej žiadosti, musí uviesť dôvod. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).

Tieto práva sa uplatňujú v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa údaje spracúvajú a kde sídli spoločnosť. Tieto práva sa uplatňujú aj vtedy, keď kupujete tovar a služby od spoločností z krajín mimo EÚ, ktoré pôsobia v EÚ.

Odkazy