Zawartość strony

Odpowiedź

Masz prawo do:

  • informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych;
  • żądania korekty danych osobowych, które są nieprawidłowe, niedokładne lub niepełne;
  • żądania usunięcia danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne lub gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach;
  • otrzymania Twoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także przesłania tych danych innemu administratorowi (przenoszenie danych);
  • żądania, aby decyzje z wykorzystaniem danych osobowych oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, dotyczące danej osoby lub mające na nią istotny wpływ, były podejmowane nie tylko przez urządzenia, ale także przez osoby fizyczne. W takich przypadkach masz również prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy się skontaktować z firmą lub organizacją przetwarzającą dane osobowe (tj. z administratorem). Jeśli firma/organizacja zatrudnia inspektora ochrony danych (IOD), wniosek można kierować właśnie do niego. Administrator jest zobowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą – najpóźniej w terminie miesiąca. Jeżeli administrator nie zamierza spełnić takiego żądania, musi podać tego przyczyny. Aby skorzystać ze swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszona o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości (np. naciśnięcie na link weryfikacyjny, wpisanie nazwy użytkownika bądź hasła).

Powyższe prawa mają zastosowanie w całej UE, niezależnie od miejsca przetwarzania danych oraz miejsca siedziby firmy. Prawa te mają też zastosowanie w przypadku nabywania towarów i usług od podmiotów spoza UE działających na terytorium UE.

Odnośnik