Op deze pagina

Antwoord

U hebt het recht om:

  • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die men over u bezit;
  • te vragen om de correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
  • te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben;
  • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke („overdraagbaarheid van gegevens”);
  • te verzoeken dat op automatische verwerking gebaseerde beslissingen die u betreffen of u in ernstige mate raken en zijn gebaseerd op uw persoonsgegevens door natuurlijke personen worden genomen, en niet alleen door computers. U hebt in dat geval ook het recht om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de onderneming of organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt, ook de verwerkingsverantwoordelijke genoemd. Als de onderneming of organisatie een functionaris voor gegevensbescherming heeft, kunt u dit verzoek bij die functionaris indienen. De onderneming of organisatie moet zo spoedig mogelijk op uw verzoeken antwoorden en in elk geval binnen één maand. Als de onderneming of organisatie niet van plan is om aan uw verzoek te voldoen, moet zij u meedelen waarom niet. Het is mogelijk dat u ter bevestiging van uw identiteit wordt gevraagd om informatie te verstrekken (zoals het klikken op een controlelink of het invoeren van een gebruikersnaam of wachtwoord) om uw rechten te kunnen uitoefenen.

Deze rechten zijn van toepassing in de hele EU, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt en ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming. Die rechten zijn ook van toepassing als u goederen en diensten koopt van ondernemingen van buiten de EU die binnen de EU actief zijn.

Verwijzing