Lapas saturs

Atbilde

Jums ir tiesības:

  • saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi;
  • iegūt piekļuvi par jums glabātajiem personas datiem;
  • pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
  • pieprasīt personas datu dzēšanu, ja tie vairs nav vajadzīgi vai to apstrāde ir nelikumīga;
  • iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos vai pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju;
  • konkrētos gadījumos pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi;
  • saņemt jūsu personas datus mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”);
  • pieprasīt, lai lēmumus, kuru pamatā ir jūsu personas datu automatizēta apstrāde, kuri attiecas uz jums vai jūs ievērojami ietekmē, pieņemtu fiziskas personas, nevis tikai datori. Šajā gadījumā jums ir arī tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Lai īstenotu savas tiesības, jums jāsazinās ar uzņēmumu vai organizāciju, kura apstrādā jūsu personas datus, jeb “pārzini”. Ja attiecīgajā uzņēmumā/organizācijā ir datu aizsardzības speciālists, ar savu pieprasījumu varat vērsties pie šī speciālista. Uzņēmumam/organizācijai uz jūsu pieprasījumiem jāatbild bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja uzņēmums/organizācija neplāno izpildīt jūsu pieprasījumu, tai jānorāda iemesls. Lai jūs varētu īstenot savas tiesības, iespējams, jums lūgs sniegt informāciju, lai apstiprinātu jūsu identitāti (piemēram, noklikšķināt uz verifikācijas saites vai ievadīt lietotājvārdu vai paroli).

Šīs tiesības ir spēkā visā ES neatkarīgi no datu apstrādes vietas un uzņēmuma atrašanās vietas. Šīs tiesības ir arī spēkā, ja pērkat preces vai pakalpojumus no ārpussavienības uzņēmumiem, kuri darbojas ES.

Atsauce