Odpověď

Máte právo:

  • na informace o zpracovávání vašich osobních údajů,
  • získat přístup k vašim osobním údajům, které má někdo v držení,
  • požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
  • požádat o vymazání osobních údajů, pokud již nejsou nutné nebo pokud je jejich zpracovávání nezákonné,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu nebo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace,
  • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů ve zvláštních případech,
  • získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci („přenositelnost údajů“),
  • požádat, aby rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování, která pro vás mají účinky nebo se vás významně dotýkají a která jsou založena na vašich osobních údajích, prováděly fyzické osoby, ne jen počítače. V takovémto případě také máte právo vyjádřit svůj názor a rozhodnutí napadnout.

Pokud chcete uplatňovat svá práva, měl/a byste se obrátit na společnost nebo organizaci, která vaše osobní údaje zpracovává, označovanou rovněž jako správce. Pokud společnost/organizace má pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete se se svou žádostí obrátit na něho. Společnost/organizace musí na vaši žádost zareagovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do jednoho měsíce. Pokud společnost/organizace vaší žádosti nehodlá vyhovět, musí sdělit důvod. Je možné, že při uplatnění svých práv budete požádán/a o uvedení informací, aby bylo možné potvrdit vaši totožnost (například kliknutím na ověřovací odkaz, zadáním uživatelského jména nebo hesla).

Tato práva platí po celé EU bez ohledu na to, kde se osobní údaje zpracovávají a kde je společnost usazena. Tato práva platí i tehdy, když nakupujete zboží a služby od společností, které sice působí v EU, ale pocházejí ze zemí mimo EU.

Odkaz