Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία ή τον οργανισμό να τα διορθώσει. Αυτό πρέπει να το κάνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (κατ' αρχήν εντός ενός μήνα) ή να δικαιολογήσουν γραπτώς γιατί δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα.

Παράδειγμα

Ένα πιστωτικό γραφείο επεξεργάζεται πληροφορίες που παρείχε ο προηγούμενος σπιτονοικοκύρης σας σύμφωνα με τις οποίες του χρωστάτε το ενοίκιο τριών μηνών. Έχετε μόλις κερδίσει μια νομική διαμάχη και η αξίωσή του σχετικά με το ενοίκιο τριών μηνών κρίθηκε αβάσιμη. Μπορείτε να ζητήσετε από το πιστωτικό γραφείο να διορθώσει τα δεδομένα που κατέχει σχετικά με σας έτσι ώστε να μη βρεθείτε σε μειονεκτική θέση στο μέλλον κατά την επεξεργασία αιτημάτων πίστωσης.

Παραπομπές