Odpoveď

Máte právo žiadať a získať od spoločnosti/organizácie potvrdenie, či o vás vlastní alebo nevlastní akékoľvek osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Ak o vás má osobné údaje, potom máte právo získať prístup k týmto údajom, dostať ich kópiu a akékoľvek príslušné doplňujúce informácie (napr. dôvod spracúvania vašich osobných údajov, kategórie použitých osobných údajov atď.).

Toto právo prístupu by malo byť jednoduché a malo by sa umožniť v „opodstatnených odstupoch“. Spoločnosť/organizácia by vám mala poskytnúť kópiu vašich osobných údajov bezplatne. Akékoľvek doplňujúce kópie môžu podliehať opodstatnenému poplatku. Keď sa žiadosť zasiela elektronicky (napr. cez e-mailovú poštu), a pokiaľ nepožadujete inak, informácie by sa mali poskytnúť v bežne používanej elektronickej podobe.

Toto právo nie je absolútne – použitie práva na prístup k vašim osobným údajom by nemalo ovplyvniť práva a slobody ostatných osôb vrátane obchodných tajomstiev alebo duševného vlastníctva.

Príklady

Právo prístupu

Požičiate si knihy z knižnice. Môžete požiadať knižnicu, aby vám poskytla osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré knižnica má. Knižnica by vám následne mala poskytnúť všetky informácie o vás, ktoré má uložené. Napríklad kedy ste začali využívať knižničné služby, aké knihy ste si požičali, či ste niekedy nevrátili knihu načas a pokuty, ktoré sa mohli vyskytnúť.

Zapísali ste sa do systému karty lojálnosti v sieti supermarketov, ktorá sa nachádza v rôznych častiach mesta a krajiny. Ak využijete svoje právo a požiadate o informácie, aby ste získali osobné údaje, ktoré uchováva systém karty lojálnosti, mali by ste dostať napríklad informácie o tom, ako často používate kartu, v akých supermarketoch nakupujete, aké zľavy vám boli poskytnuté a či ste sa dostali do cieľovej skupiny prostredníctvom použitia techník profilovania a akým spôsobom, či supermarket, ktorý patrí do nadnárodnej siete spoločností, poskytol vaše údaje sesterskej spoločnosti, ktorá predáva parfumy a kozmetiku.

Odkazy