Zawartość strony

Odpowiedź

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od firmy/organizacji potwierdzenia, czy przetwarzane są jakiekolwiek jej dane osobowe.

Jeżeli tak, to ma prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii i uzyskania dodatkowych istotnych informacji (takich jak uzasadnienie przetwarzania jej danych osobowych, kategorie wykorzystanych danych itp.).

Wykonywanie prawa dostępu powinno być łatwe i możliwe w „rozsądnych odstępach czasu”. Udostępnienie przez firmę/organizację kopii danych osobowych powinno być nieodpłatne. Każda kolejna kopia może podlegać rozsądnej opłacie. Jeśli żądanie jest przekazywane elektronicznie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), udzielane informacje także powinny być przekazywane w powszechnie używanym formacie elektronicznym, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

Prawo to nie jest absolutne: wykonywanie prawa dostępu do danych osobowych nie powinno negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym na tajemnice handlowe lub własność intelektualną.

Przykłady

Prawo dostępu

Wypożyczasz książki z biblioteki. Możesz zwrócić się do biblioteki o podanie Twoich danych osobowych będących w jej posiadaniu. Wówczas biblioteka powinna udostępnić Ci wszelkie posiadane informacje na Twój temat; na przykład: dane dotyczące wypożyczanych książek, książek zwracanych po terminie czy jakichkolwiek kar, którymi Cię obciążono.

Posiadasz kartę klienta w sieci supermarketów rozlokowanych w różnych miejscach miasta i kraju. W przypadku gdy skorzystasz z prawa do informacji i pozyskasz dane osobowe przechowywane przez tę sieć w związku z programem lojalnościowym, powinny one zawierać takie informacje, jak przykładowo częstotliwość korzystania z karty, wskazanie supermarketów, w których robiono zakupy, wszelkie udzielone rabaty oraz informacje o tym, czy stosowano techniki profilowania (i w jaki sposób) i czy supermarket będący częścią wielonarodowej sieci przedsiębiorstw ujawnił Twoje dane spółce siostrze prowadzącej sprzedaż perfum i kosmetyków.

Odnośniki