Lapas saturs

Atbilde

Jums ir tiesības no attiecīgā uzņēmuma/organizācijas prasīt un iegūt apstiprinājumu par to, vai tās rīcībā ir ar jums saistīti personas dati.

Ja tai ir jūsu personas dati, tad jums ir tiesības piekļūt šiem datiem, saņemt šo datu kopiju un iegūt jebkādu attiecīgu papildu informāciju (piemēram, jūsu personas datu apstrādes iemeslu, izmantoto personas datu kategorijas utt.).

Šādām piekļuves tiesībām ir jābūt viegli izmantojamām, un tās jāspēj īstenot “saprātīgos intervālos”. Uzņēmumam/organizācijai jūsu personas datu kopija ir jāsniedz bez maksas. Par jebkādām papildu kopijām var piemērot saprātīgu samaksu. Ja pieprasījums ir veikts elektroniskā veidā (piemēram, izmantojot e‑pastu) un ja vien to neesat pieprasījis citādi, informācija jāsniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Šīs tiesības nav absolūtas —tiesību piekļūt jūsu personas datiem izmantošana nedrīkst ietekmēt citu personu tiesības un brīvības, tostarp komercnoslēpumus vai intelektuālo īpašumu.

Piemēri

Piekļuves tiesības

Jūs paņemat grāmatas no bibliotēkas. Jūs varat prasīt bibliotēkai sniegt jums informāciju par jūsu personas datiem, kas ir tās rīcībā. Šādā situācijā bibliotēkai būtu jums jāsniedz visa informācija, ko tā par jums glabā. Piemēram, datums, kad pirmoreiz sākāt izmantot bibliotēkas pakalpojumus; izņemtās grāmatas; informācija par to, vai esat kādu no grāmatām paturējis ilgāk par noteikto termiņu, un par naudas sodiem, ja tādi bijuši.

Jūs reģistrējaties kādas lielveikalu ķēdes lojalitātes kartes programmā. Tās veikali atrodas dažādās vietās jūsu pilsētā un visā valstī. Īstenojot tiesības pieprasīt informāciju par lojalitātes kartes programmā saglabāto personisko informāciju un iegūt šo informāciju, jums vajadzētu saņemt informāciju par, piemēram, kartes lietošanas biežumu; lielveikaliem, kuros iepirkāties; atlaidēm, kuras jums tika piešķirtas, kā arī dati par to, vai jums tika adresēti kādi piedāvājumi, izmantojot profilēšanas paņēmienus, un kādā veidā; vai lielveikals, kas ir starptautiskas uzņēmumu ķēdes daļa, ir izpaudis jūsu datus tā māsas uzņēmumam, kas tirgo smaržas un kosmētiku.

Atsauces