Puslapio turinys

Atsakymas

Profiliavimas atliekamas tada, kai vertinami jūsų asmeniniai aspektai, kad būtų padarytos prognozės, net jeigu nebus priimtas joks sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu įmonė ar organizacija vertina jūsų savybes (kaip antai amžių, lytį ar ūgį) arba skirsto į tam tikras kategorijas, tai reiškia, kad jums taikomas profiliavimas.

Sprendimų priėmimas tik automatizuotu būdu reiškia, kad sprendimai apie jus priimami technologinėmis priemonėmis, be jokio žmogaus įsikišimo. Jie gali būti priimami net be profiliavimo.

Remiantis duomenų apsaugos teisės aktu, jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, jeigu dėl jo jums kyla teisinių pasekmių arba jis panašiu būdu daro jums didelį poveikį. Sprendimas sukelia teisines pasekmes, kai jis turi poveikio jūsų įstatymais numatytoms teisėms (kaip antai jūsų teisei balsuoti). Be to, duomenų tvarkymas gali turėti jums didelį poveikį, jeigu jis lemia jūsų aplinkybes, elgesį ar pasirinkimą. Pavyzdžiui, dėl automatizuoto duomenų tvarkymo gali būti atmesta jūsų internetinė paraiška kreditui gauti.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas yra įprasta praktika įvairiuose sektoriuose, kaip antai bankininkystės, finansų, mokesčių ir sveikatos priežiūros. Jis gali būti efektyvesnis, tačiau ne toks skaidrus ir gali riboti jūsų pasirinkimą.

Nors paprastai jums negali būti taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, toks sprendimų priėmimo būdas gali būti leidžiamas išimties tvarka, jeigu tam tikru įstatymu leidžiamas algoritmų naudojimas ir numatytos tinkamos apsaugos priemonės.

Tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai taip pat leidžiami šiais atvejais:

  • sprendimas yra būtinas (t. y. nėra kito būdo tam pačiam tikslui pasiekti), kad būtų sudaryta sutartis arba vykdoma su jumis sudaryta sutartis;
  • davėte savo aiškų sutikimą.

Abiem šiais atvejais priimtas sprendimas turi apsaugoti jūsų teises ir laisves tinkamomis apsaugos priemonėmis. Įmonė ar organizacija turi bent jau informuoti jus apie jūsų teisę reikalauti žmogaus įsikišimo ir sudaryti reikalingus procedūrinius susitarimus. Įmonė ar organizacija taip pat turėtų leisti jums pareikšti savo požiūrį ir informuoti jus apie galimybę ginčyti sprendimą.

Priimant algoritmu grindžiamus sprendimus negalima naudoti specialių duomenų kategorijų, išskyrus atvejus, kai duodate savo sutikimą arba duomenų tvarkymas leidžiamas pagal ES arba nacionalinę teisę (žr. aukščiau).

Pavyzdys

Į internetinį banką kreipiatės paskolos. Jūsų prašoma pateikti savo duomenis, pagal kuriuos banko algoritmas nustato, ar bankas jums suteiks paskolą, ir pateikia siūlomą palūkanų normą. Jums turi būti pranešta, kad galite išreikšti savo nuomonę, ginčyti sprendimą ir prašyti, kad pagal algoritmą priimtą sprendimą peržiūrėtų žmogus.

Nuorodos