Sadržaj stranice

Odgovor

Profil se izrađuje kad se vaši osobni aspekti procjenjuju kako bi se sastavila predviđanja o vama, čak i ako se ne donosi nikakva odluka. Primjerice, ako društvo ili organizacija procjenjuje vaše karakteristike (poput vaše dobi, spola, visine) ili ako vas razvrsta u kategoriju, to znači da vam se izrađuje profil.

Isključivo automatizirano donošenje odluka događa se kad se odluke o vama donose tehnološkim sredstvom i bez bilo kakve uključenosti čovjeka. Mogu se donositi čak i bez izrade profila.

Zakonom o zaštiti podataka utvrđuje se da imate pravo ne podlijegati donošenju odluka koje se temelje isključivo na automatiziranim sredstvima, ako odluka ima pravne učinke koji se odnose na vas ili ako na sličan način znatno utječe na vas. Odluka ima pravne učinke kad ima učinka na vaša zakonska prava (kao što je glasačko pravo). Dodatno, obrada može znatno utjecati na vas ako utječe na vaše okolnosti, ponašanje ili izbore. Primjerice, automatska obrada može rezultirati odbijanjem vašeg internetskog kreditnog zahtjeva.

Izrada profila i automatizirano donošenje odluka česta su praksa u brojnim sektorima, poput bankarstva i financija, oporezivanja i skrbi o zdravlju. Može biti učinkovitije, ali može biti manje transparentno te može ograničiti vaš izbor.

Iako je opće pravilo da ne možete biti predmetom odlučivanja isključivo na automatiziranoj obradi, ova se vrsta odlučivanja iznimno može dopustiti ako zakon omogućuje uporabu algoritama i ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere.

Isključivo automatizirane odluke dozvoljene su ako:

  • je odluka nužna (tj. ne smije postojati drugi način postizanja istog cilja) za sklapanje ili izvođenje ugovora s vama;
  • ste dali svoju izričitu privolu.

U ova dva slučaja donesena odluka treba štititi vaša prava i slobode provedbom odgovarajućih zaštitnih mjera. Društvo ili organizacija mora vas barem informirati o vašem pravu na ljudsku intervenciju te provesti potrebne postupovne dogovore. Nadalje, društvo ili organizacija treba vam dopustiti da izrazite vlastito stajalište i informirati vas o tome da možete osporiti odluku.

Odluke temeljene na algoritmu ne moraju upotrebljavati posebne kategorije podataka, osim ako niste dali privolu ili ako je obrada dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom (vidjeti prethodno).

Primjer

Upotrebljavate internetsku banku za kredit. Od vas se traži da unesete svoje podatke i algoritam banke govori vam hoće li vam banka odobriti kredit te navodi predloženu kamatnu stopu. Morate biti informirani o tome da možete izraziti svoje mišljenje, osporiti odluku i tražiti da odluku donesenu algoritmom revidira čovjek.

Upućivanja