Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Κατάρτιση προφίλ γίνεται όταν αξιολογούνται προσωπικές πτυχές σας με σκοπό την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με εσάς, ακόμα και εάν δεν λαμβάνεται απόφαση. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός αξιολογεί τα χαρακτηριστικά σας (όπως η ηλικία, το φύλο, το ύψος σας) ή σας ταξινομεί σε μια κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι γίνεται κατάρτιση του προφίλ σας.

Λήψη αποφάσεων με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα γίνεται όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με σας με τεχνολογικά μέσα και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ακόμα και χωρίς την κατάρτιση προφίλ.

Το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων ορίζει ότι έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα, εάν η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν εσάς ή κατά παρόμοιο τρόπο σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό. Μια απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα όταν επηρεάζονται τα νομικά δικαιώματά σας (όπως το δικαίωμα ψήφου). Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να σας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό εάν επηρεάζει την κατάσταση, τη συμπεριφορά ή τις επιλογές σας. Για παράδειγμα, η αυτόματη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη αίτησης πίστωσης που έχετε υποβάλει ηλεκτρονικά.

Η κατάρτιση προφίλ και η αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης αποτελούν κοινές πρακτικές σε διάφορους τομείς, όπως ο τραπεζικός και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η φορολογία και η υγειονομική περίθαλψη. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική αλλά ενδέχεται να είναι λιγότερο διαφανής και να περιορίζει τις επιλογές σας.

Παρόλο που, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται να υπόκεισθε σε απόφαση με βάση μόνο αυτοματοποιημένη επεξεργασία, αυτού του είδους η λήψη απόφασης μπορεί κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται εάν η νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση αλγορίθμων και προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις.

Η λήψη αποφάσεων με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα επιτρέπεται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • η απόφαση είναι απαραίτητη (δηλ. δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος) για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς·
  • έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, υλοποιώντας κατάλληλες εγγυήσεις. Η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει οπωσδήποτε να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να αξιώσετε ανθρώπινη παρέμβαση και να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να σας επιτρέψει να εκφράσετε την άποψή σας και να σας ενημερώσει ότι μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση.

Οι αποφάσεις με βάση αλγόριθμο δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εκτός εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία επιτρέπεται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ ή εθνική νομοθεσία (δείτε παραπάνω).

Παράδειγμα

Χρησιμοποιείτε διαδικτυακή τράπεζα για δάνειο. Σας ζητείται να εισαγάγετε τα δεδομένα σας και ο αλγόριθμος της τράπεζας σας δηλώνει εάν η τράπεζα θα σας χορηγήσει το δάνειο ή όχι και προσδιορίζει το προτεινόμενο επιτόκιο. Πρέπει να ενημερωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τη γνώμη σας, να προσβάλετε την απόφαση και να αξιώσετε να ελεγχθεί από φυσικό πρόσωπο η απόφαση που λήφθηκε μέσω του αλγορίθμου.

Παραπομπές