Отговор

Профилирането се извършва, когато се оценяват аспекти на личния ви живот, за да се направят прогнози за вас, дори и да не се вземат решения. Например ако дадено дружество или организация направи оценка на вашите характеристики (възраст, пол, височина) или ви класифицира в категория, това означава, че сте профилирани.

Вземане на решения единствено по автоматизиран път е налице когато се вземат решения за Вас чрез технологични средства и без човешко участие. Те могат да бъдат взети дори без профилиране.

Законът за защита на личните данни определя, че имате право да не сте субект на решение, основано единствено на автоматични средства, ако решението има правни последици за Вас или Ви засяга значително. Дадено решение има правни последици, когато Вашите законни права са засегнати (като например вашето право на глас). Освен това обработването може значително да Ви засегне, ако влияе върху обстоятелствата, поведението или избора Ви. Например автоматизираното обработване може да доведе до отказ на Ваше онлайн искане за кредит.

Профилирането и автоматизираното вземане на решения са често срещана практика в редица сектори, като банковото дело и финансите, данъчното облагане и здравеопазването. То може да е по-ефективно, но да е по-малко прозрачно и да ограничава избора ви.

Макар че като общо правило може да не сте обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, този вид вземане на решения може по изключение да бъде разрешено, ако даден закон позволява използването на алгоритми и предвижда подходящи гаранции.

Също така изцяло автоматизирани решения са разрешени, когато:

  • решението е необходимо (а именно, не трябва да има друг начин за постигане на същата цел), за да се сключи или да се изпълни договор с вас;
  • дали сте изричното си съгласие.

В тези два случая взетото решение трябва да гарантира вашите права и свободи чрез прилагане на подходящи гаранции. Дружеството или организацията трябва най-малкото да ви информира за правото ви да получите човешка намеса и да изпълни необходимите процедурни механизми; освен това дружеството или организацията трябва да ви позволи да изразите своята гледна точка и да ви информира, че можете да оспорвате решението.

Решенията, базирани на алгоритми, не могат да използват специални категории данни, освен ако не сте дали съгласието си или обработването не е позволено в съответствие с правото на ЕС или с националното право (вж. по-горе).

Пример

Използвате онлайн банка за заем. От вас се иска да въведете данните си, а алгоритъмът на банката ще ви каже дали банката ще ви отпусне заем, или — не, и ще ви посочи предложения лихвен процент. Трябва да бъдете информирани, че можете: да изразявате мнението си, да оспорвате решението и да поискате решението, направено чрез алгоритъма да бъде прегледано от човек.

Позовавания