Innehåll

Svar

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och be ett företag/en organisation att sluta behandla sina personuppgifter om behandlingen görs

  • i direktmarknadsföringssyfte,
  • för vetenskaplig/historisk forskning och för att samla in statistik,
  • för företagets/organisationens egna berättigade intressen eller när de utför uppgifter av allmänintresse/för en officiell myndighet.

Om du invänder mot direkt marknadsföring måste företaget sluta att använda dina personuppgifter och tillmötesgå din begäran utan att begära en avgift.

Men ett företag/en organisation kan fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots dina invändningar

  • när det gäller behandling för vetenskaplig/historisk forskning och statistik, och behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs för allmänintresset,
  • när det gäller behandling för berättigade intressen eller för utförandet av en uppgift i allmänintresse/officiell myndighetsutövning, och de kan bevisa att de har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Det krävs därför en balansgång.

Företaget ska informera dig om din rätt att invända vid första kontakten med dig.

Exempel

Du köpte två biljetter för att se ditt favoritband spela live via ett online-baserat biljettföretag. Efter det bombarderas du med reklam för konserter och evenemang som du inte är intresserad av. Du informerar det online-baserade biljettföretaget om att du inte vill få mer reklammaterial. Företaget ska då sluta behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring, och kort därefter bör du inte längre få e-post från dem. De ska inte ta betalt av dig för det här.

Referenser