Zawartość strony

Odpowiedź

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych i zażądać od firmy/organizacji zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy są one przetwarzane:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych;
  • w uzasadnionym interesie firmy lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej.

Po wniesieniu sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego firmie nie wolno dłużej wykorzystywać danych osobowych osoby, której dotyczą, i musi ona wykonać żądanie bez pobierania żadnej opłaty.

Niemniej jednak firma/organizacja może nadal przetwarzać dane osobowe pomimo wniesionego sprzeciwu, jeżeli:

  • w przypadku badań naukowych, historycznych bądź statystycznych przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • w przypadku uzasadnionego interesu lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej firma wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Wówczas wymagane jest wyważenie interesów obu stron.

Gdy firma nawiązuje kontakt z osobą, której dane dotyczą, powinna powiadomić ją o przysługującym jej prawie sprzeciwu.

Przykład

Masz dwa bilety na koncert ulubionego zespołu zakupione od firmy sprzedającej bilety online. Po zakupie firma bombarduje Cię reklamami koncertów i wydarzeń, które Cię nie interesują. Informujesz internetowego sprzedawcę, że nie chcesz otrzymywać kolejnych materiałów reklamowych. W tym momencie firma powinna zaprzestać przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, więc po jakimś czasie nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail od tej firmy. Nie powinna też naliczyć za to żadnych opłat.

Odnośniki