Odpoveď

K porušeniu ochrany osobných údajov dochádza vtedy, keď nastane porušenie bezpečnosti, ktoré spôsobí náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, nedovolené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak sa tak stane, organizácia, ktorá uchováva osobné údaje, to musí bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu dohľadu. Ak porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť veľké riziko pre vaše práva a slobody a toto riziko nie je zmiernené, potom musíte byť informovaní aj vy ako jednotlivci.

Príklad

Objednali ste si taxík cez online aplikáciu. Taxikárska spoločnosť utrpela obrovské porušenie ochrany osobných údajov a boli ukradnuté údaje o vodičoch a používateľoch. Zdá sa, že nebolo zavedené žiadne osobitné bezpečnostné opatrenie na ochranu osobných údajov. Spoločnosť vás mala informovať o porušení ochrany. V tomto prípade môžete predložiť sťažnosť na taxikársku spoločnosť vnútroštátnemu úradu na ochranu údajov.

Odkazy