Odpoveď

Žiadosť o súhlas sa musí predložiť jasne a stručne s použitím jazyka, ktorý je ľahko zrozumiteľný, a musí byť jasne odlíšiteľná od ostatných informácií, ako sú podmienky. V žiadosti sa musí spresniť, ako sa budú používať vaše osobné údaje a musí zahŕňať kontaktné údaje spoločnosti, ktorá spracúva údaje. Súhlas sa musí poskytnúť slobodne, musí byť konkrétny, podložený a  jednoznačný. „Podložený súhlas“ znamená, že vám musia byť poskytnuté informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, prinajmenšom vrátane:

  • identity organizácie, ktorá spracúva údaje;
  • účelov, na ktoré sa spracúvajú údaje;
  • typov údajov, ktoré sa budú spracúvať;
  • možnosti zrušiť súhlas (napríklad zaslaním e-mailovej správy o zrušení súhlasu);
  • ak sa uplatňuje, skutočnosti, že údaje budú použité len na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
  • informácie o tom, či sa súhlas týka medzinárodného prenosu vašich údajov, možných rizík prenosu údajov do krajín mimo EÚ, ak sa na tieto krajiny nevzťahuje rozhodnutia Komisie o primeranosti a neexistujú vhodné ochranné opatrenia.

Príklady

Súhlas nebol vyžiadaný podľa právnych predpisov

Zapíšete sa do hudobnej školy na hodiny klavíra. Prihláška obsahuje dlhý dokument napísaný malým písmom, ktorý používa vysoko právne a technické pojmy a zahŕňa možnosť, že škola môže posunúť vaše osobné údaje maloobchodníkom, ktorí predávajú hudobné nástroje. Škola porušuje právne predpisy, pretože váš súhlas so zasielaním marketingových materiálov (potenciálne od maloobchodníkov s hudobninami) nebol vyžiadaný tak, ako stanovujú právne predpisy.

Otvárate si bankový účet cez internet a chcete potvrdiť svoju žiadosť. Zobrazí sa vám stránka s dvomi zaškrtávacími políčkami, v ktorých je uvedené „Súhlasím s podmienkami“ a „Súhlasím s tým, že rozhodnutie, či mám oprávnenie na kreditnú kartu, je výlučne založené na profilovaní bez akéhokoľvek ľudského zásahu“. Obidve zaškrtávacie políčka sú predvolene aktivované (označené). Musíte dezaktivovať zaškrtávacie políčko, ak nechcete podliehať rozhodnutiu o tom, či máte oprávnenie na kreditnú kartu výlučne na základe profilovania. Aj keby ste toto zaškrtávacie políčko nedezaktivovali, banka by nezískala platný súhlas, pretože políčka, ktoré sú vopred zaškrtnuté, sa podľa GDPR nepovažujú za platný súhlas.

Odkazy