Odpoveď

Situácia zamestnávateľ – zamestnanec sa vo všeobecnosti považuje za nerovnomerný vzťah, v ktorom má zamestnávateľ väčšiu moc ako zamestnanec. Keďže súhlas sa musí poskytnúť slobodne a vzhľadom na nerovnomernosť tohto vzťahu, váš zamestnávateľ sa vo väčšine prípadov nemôže spoliehať na váš súhlas s používaním vašich údajov.

Môžu vzniknúť situácie, v ktorých je spracovanie osobných údajov zamestnanca na základe súhlasu zamestnanca zákonné, najmä ak je to v záujme zamestnanca. Napríklad, ak spoločnosť pridelí výhody zamestnancovi alebo jeho rodinným príslušníkom (napr. zľavy zo služieb spoločnosti), spracovanie osobných údajov zamestnanca je povolené a zákonné, ak sa vopred poskytol podložený súhlas.

Príklad

Neplatný súhlas

Váš zamestnávateľ sa domnieva, že treba zlepšiť produktivitu. V tomto záujme plánuje namontovať kamerový systém do chodieb a pri vstupe na toalety. Požiada vás, aby ste poskytli svoj súhlas s monitorovaním vášho pohybu počas vašej pracovnej doby. Aj keby ste svoj súhlas poskytli, považoval by sa za neplatný a váš zamestnávateľ nemôže namontovať kamerový systém na základe tohto súhlasu.

Odkazy