Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan avtalsklausuler som säkerställer lämpliga dataskyddsgarantier användas som grund för överföring av personuppgifter från EU till länder utanför EU. Ett exempel är de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Den 4 juni 2021 uppdaterade kommissionen sina standardavtalsklausuler för dataöverföringar från personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden i EU/EES (eller som på annat sätt omfattas av GDPR) till motparter utanför EU/EES som inte omfattas av GDPR.

De nya klausulerna ersätter de tre uppsättningar klausuler som hade antagits enligt det tidigare dataskyddsdirektivet 95/46. Sedan den 27 september 2021 går det inte längre att ingå avtal som bygger på dessa tidigare klausuler.

Fram till den 27 december 2022 får dock de tidigare standardavtalsklausulerna användas för avtal som ingåtts för den 21 september 2021, förutsatt att den behandling som avtalet avser inte ändras.

Kommissionen har tagit fram en vägledning med frågor och svar för att hjälpa aktörerna att använda standardavtalsklausulerna och uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR. Dokumentet bygger på synpunkter från olika aktörer och deras erfarenheter av de nya klausulerna de första månaderna efter att de antagits. Det är tänkt som en "levande” informationskälla som vid behov uppdateras med nya frågor och svar.

Dokument

Ladda nerPDF - 435.4 KB