Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) līguma klauzulas, kas nodrošina atbilstošas datu aizsardzības garantijas, var kalpot par juridisku pamatu datu nosūtīšanai no ES uz trešām valstīm. Runa ir par tipveida līguma klauzulām – līguma standartklauzulām (LSK), kuras Eiropas Komisija ir “apstiprinājusi iepriekš”.

2021. gada 4. jūnijā Komisija publicēja atbilstīgi VDAR modernizētas LSK attiecībā uz datu nosūtīšanu no pārziņiem vai datu apstrādātājiem ES/EEZ (vai no personām, uz kurām citādi attiecas VDAR) pārziņiem vai datu apstrādātājiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus ES/EEZ (un uz kuriem neattiecas VDAR).

Šīs modernizētās LSK aizstāj trīs LSK kopumus, kas tika pieņemti saskaņā ar iepriekšējo Datu aizsardzības direktīvu 95/46. Kopš 2021. gada 27. septembra vairs nav iespējams slēgt līgumus, kuros iekļautas šīs agrākās LSK.

Līdz 2022. gada 27. decembrim pārziņi un datu apstrādātāji var turpināt paļauties uz šīm agrākajām LSK attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti pirms 2021. gada 27. septembra, ar nosacījumu, ka apstrādes darbības, kas ir līguma priekšmets, paliek nemainīgas.

Komisija izstrādāja jautājumus un atbildes, lai sniegtu praktiskus norādījumus par LSK izmantošanu un palīdzētu ieinteresētajām personām panākt atbilstību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Šo jautājumu un atbilžu pamatā ir atsauksmes, kas no dažādām ieinteresētajām personām saņemtas saistībā ar to pieredzi jauno LSK izmantošanā pirmajos mēnešos pēc to pieņemšanas. Jautājumi un atbildes ir kā “dinamisks” informācijas avots, un tās tiks atjauninātas, kad radīsies jauni jautājumi.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 435.4 KB